YGS Konuları

2017 YGS Matematik Konuları Güncel

Önemli Not: Müfredat değişikliği ile beraber 9. ve 10. Sınıf temel dersleri teşkil ettiği için daha önceleri LYS konusu olan birkaç konu YGS ye dahil olmuştur Konular yayınevleriyle iletişime geçilip 2017 YGS kitaplarından temin edilmiştir. Kitap alırken yeni baskı olmasına ve bu değişikliklere dikkat ettiklerine emin olun. Bazıları sadece kapağı yeniliyor.

 1. Sayılar
 2. Sayı Basamakları
 3. Bölme ve Bölünebilme
 4. OBEB-OKEK
 5. Rasyonel Sayılar
 6. Basit Eşitsizlikler
 7. Mutlak Değer
 8. Üslü Sayılar
 9. Köklü Sayılar
 10. Çarpanlara Ayırma
 11. Oran Orantı
 12. Denklem Çözme
 13. Problemler
 14. Kümeler
 15. Fonksiyonlar
 16. Permütasyon
 17. Kombinasyon
 18. Binom
 19. Olasılık
 20. İstatistik
 21. 2. Dereceden Denklemler
 22. Karmaşık Sayılar
 23. Parabol
 24. Polinomlar

2017 YGS Geometri Konular Güncel

Önemli Not: Konular yayınevleriyle iletişime geçilip 2017 YGS kitaplarından temin edilmiştir. Kitap alırken yeni baskı olmasına ve bu değişikliklere dikkat ettiklerine emin olun. Bazıları sadece kapağı yeniliyor. Bazı kitaplarda konu başlıkları farklı olabilir

1. Doğruda ve Üçgende Açılar
2. Dik ve Özel Üçgenler
3. Dik Üçgende Trigonemetrik Bağıntılar
4. İkizkenar ve Eşkenar Üçgen
5. Üçgende Alanlar
6. Üçgende Açıortay Bağıntıları
7. Üçgende Kenarortay Bağıntıları
8. Üçgende Eşlik ve Benzerlik
9. Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları
10. Çokgenler
11. Dörtgenler
12. Yamuk
13. Paralelkenar
14. Eşkenar Dörtgen – Deltoid
15. Dikdörtgen
16. Çemberde Açılar
17. Çemberde Uzunluk
18. Daire
19. Prizmalar
20. Piramitler
21. Küre

2017 YGS Türkçe Konuları (Güncel)

 1. Kelime Bilgisi: Kelimede anlam, Kelimelerin farklı anlamlarda kullanımı, Sözcük öbeklerinde anlam
 2. Cümle Bilgisi: Cümlede anlamın oluşumu, Cümlenin ögeleri, Metinde kazandıkları anlamlara göre cümleler
 3. Paragraf Bilgisi: Paragrafta yapı, Paragrafta anlam ve ana düşünce, Paragrafta düşünceyi geliştirme yolları
 4. Sözcük türleri: İsim, Sıfat, Zamir, Bağlaç, Fiil, Edat, Ünlem
 5. Ses Bilgisi ve Telaffuz (Söyleyiş): Ses özellikleri
 6. Anlatım türleri
 7. Yazım kuralları ve noktalama işaretleri
 8. Anlatım bozuklukları

 

2017 YGS Tarih Konuları Güncel

  1. Tarih Bilimi: Tarih biliminin ve diğer bilimler ilişkisi
  2. Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar: Tarih öncesi çağlar, Tarih çağları, İlk çağ uygarlıkları, Anadolu’da yaşamış uygarlıklar, Ege ve Yunan uygarlıkları, Hunlar, Göktürkler, Uygurlar ve diğer orta Asya ve Avrupa Türk Devletleri
  3. İslam Tarihi ve Uygarlığı: İslamiyet’in doğuşu, Dört Halife Dönemi, Emevi, Endülüs, Abbasi Devletleri
  4. Türk-İslam Devletleri: Türklerin İslamiyet’i kabulü, Karahanlılar
  5. Türkiye Tarihi: Türkiye Selçukluları
  6. Beylikten Devlete (1300-1453): Osmanlı Devleti’nin gelişimi, Balkanlarda fetihler, İskan Siyaseti ve Anadolu’daki faaliyetler.
  7. Dünya Gücü: Osmanlı Devleti (1453-1600): Osmanlı’da toplumsal, askeri, ekonomik yapı, Kanuni Sultan Süleyman, Reform Hareketleri, Coğrafi Keşifler ve Osmanlı’ya etkileri.
  8. Arayış Yılları (17. Yüzyıl): Avrupa’daki gelişmeler ve Osmanlı’ya etkileri, Kapitülasyon ve imtiyazlar, Islahat arayışları ve Siyasi/askeri faaliyetler.
  9. Avrupa ve Osmanlı Devleti (18. Yüzyıl): Fransız İhtilali, Sanayi devrimi, Osmanlı’da yönetim ve bürokrasi yapısında değişmeler,
  10. En Uzun Yüzyıl (1800-1922): Balkanlarda milliyetçilik, Şark Meselesi, Sanayi Devrimi’nin Osmanlı Devleti’ne etkileri, Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı, I ve II Meşrutiyet, Trablus ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı
  11. Milli Mücadele’nin Hazırlık Dönemi: Mondros Mütarekesi, Kuvayı Milliye, Kongreler, TBMM’nin açılması,
  12. Kurtuluş Savaşı’nda Cepheler: Doğu, Güney ve Batı Cepheleri, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz
  13. Türk İnkılabı: Saltanatın kaldırılması, Lozan Konferansı’nın süreci ve Lozan Barış Antlaşması, Laiklik, Çok partili hayata geçiş, Hukuk, Eğitim ve Toplumsal alandaki değişimler.
  14. Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri: Atatürkçü Düşünce Sistemi, Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, Laiklik, İnkılapçılık
  15. Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası: Lozan, Musul Sorunu, Dış Borçlar, Sadabad Paktı, Milletler Cemiyeti, Balkan Antantı, Montrö Boğazlar Sözleşmesi Hatay’ın anavatana katılması

2017 YGS Coğrafya Konuları Güncel

   1. Doğal Sistemler: Doğa ve insan etkileşimi, Harita bilgisi, Koordinat sistemi, Eş yükselti eğrileri (izohips), Dünyanın şekli ve hareketleri, Atmosferin özellikleri ve hava olayları, Hava durumu ve iklim özellikleri, İklim elemanları, Dünyanın tektonik oluşumu, Jeolojik zamanların özellikleri, İç kuvvetler ve Dış kuvvetlerin yer şekillerinin oluşumuna etkileri, Kayaçlar, Levha hareketleri, Su, Toprak ve Bitki kaynakları
   2. Beşeri Sistemler: Beşeri dokular, Yerleşim yerleri, Nüfus özellikleri, Nüfus Dağılımı, Nüfus Değişimi, Nüfus piramitleri, Ekonomik faaliyetler
   3. Türkiye Coğrafyası: Türkiye’nin Coğrafi konumu ve etkileri, Yer şekilleri, İklim, İklim elemanları, Toprak kullanımı, Su varlıkları, Bitki örtüsü, Yerleşim ve Nüfus özellikleri, Göçler, Ekonomik ve sektörel dağılım
   4. Küresel Ortam: Bölgeler ve sınırları, Uluslararası ulaşım yolları
   5. Çevre ve Toplum: Doğal afetler ve Doğal afetlerle baş etme yolları

2017 YGS Felsefe Konuları Güncel

  1. Felsefe’nin Konusu: Felsefenin tanımı, Bilgelik, Felsefenin anlamı, Felsefenin soruları, Felsefi düşüncenin nitelikleri, Hayatın anlamlandırılması.
  2. Bilgi Felsefesi: Bilgi türleri, Doğruluk ve gerçeklik, Bilginin doğruluk ölçütleri, Felsefenin bilgiye bakışı, Bilgi felsefesinin problemleri, Bilginin mümkünlüğü, Bilginin kaynağı
  3. Varlık Felsefesi: Varlık felsefesinin konusu, Varlıkla ilgili temel sorular, Varlığın niceliği ve temel niteliği , Çağdaş varlık görüşleri
  4. Ahlak Felsefesi: Ahlak felsefesinin konusu, İyi ve kötü kavramları, Erdem ve yaşam ilişkisi, Özgürlüğün anlamı, Ahlaki eylemin amacı, Evrensel ahlaki ilkeler
  5. Sanat Felsefesi: Sanat felsefesinin konusu, Güzellik kavramı, Güzelliğin kaynağı, Sanat eserlerinin nitelikleri, Sanata ve sanatçıya etki eden unsurlar
  6. Din Felsefesi: Din felsefesinin konusu
  7. Siyaset Felsefesi: Devletin nasıl ve neden ortaya çıktığı, Toplumun düzenine ilişkin görüşler
  8. Bilim Felsefesi: Bilime felsefesinin konusu, Felsefe ve bilim ilişkisi, Bilimin ve bilim anlayışının gelişimi, Bilim felsefesi yaklaşımları, Bilimsel yöntem

2017 YGS Fizik Konuları Güncel

Önemli Not: Konular yayınevleriyle iletişime geçilip 2017 YGS kitaplarından temin edilmiştir. Bazı kitaplarda konu başlıkları farklı olabilir
1. Fizik Bilimine Giriş
2. Vektör-Kuvvet ve Kuvvet Dengesi
3. Basit Makineler
4. Madde ve Özellikleri
5. Sıvıların Kaldırma Kuvveti
6. Basınç
7. Isı ve Sıcaklık
8. Genleşme
9. Doğrusal Hareket
10. Dinamik
11. İş Enerji
12. Işık ve Gölge
13. Düzlem Ayna

2017 YGS Kimya Konuları Güncel

 1. Kimya Bilimi
 2. Atom ve Yapısı
 3. Periyodik Sistem
 4. Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
 5. Asitler-Bazlaar ve Tuzlar
 6. Bileşikler
 7. Kimyasal Tepkimeler
 8. Kimyanın Temel Yasaları
 9. Maddenin Halleri
 10. Karışımlar
 11. Endüstride ve Canlılarda Enerji
 12. Kimya Her Yerde

2017 YGS Biyoloji Konuları Güncel

 1. Biyoloji Bilimi, İnorganik Bileşikler
 2. Organik Bileşikler
 3. Hücre
 4. Madde Geçişleri
 5. DNA-RNA
 6. Protein Sentezi
 7. Enzimler
 8. Canlıların Sınıflandırılması
 9. Ekoloji
 10. Hücre Bölünmeleri
 11. Eşeysiz-Eşeyli Üreme
 12. İnsanda üreme ve Gelişme
 13. Mendel Genetiği
 14. Kan Grupları
 15. Cinsiyete Bağlı Kalıtım

“YGS Konuları” için 2 yanıt

 1. Ben 1990 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler fakültesini kazandım,fakülteyi en çok Türkçe ve Sosyal netleriyle kazananların belkide3 ilkiydim 45 Tükçe 44 Sosyal.Ama 7,45 Matematik netim vardı.
  0,25 puanım daha ola bilse Marmara Hukuk ve yine öyle küçük matematik puan destekleriyle çok daha iyi okullara yerleşe bilme imkanım olacaktı.şimdi 46 yaşında yeniden sınava girmek ve nasip olursa da Her hangi bir üniversitenin Hukuk fakültesine yerleşmek istiyorum.Bu konuda tek eksiğim o günlerdeki gibi MATEMATİK. Bana Bu konuda yol gösterip yardımcı ola bilirseniz çok mutlu olurum.Teşekkür eder,iyi çalışmalar dilerim.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.